ĐIỀU 36.07 MẪU 05 GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

 

Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio

XE (vehicle): …………………. BIỂN SỐ (license plate): ……………………..

Tên chủ xe (Owner's full name): ...........................................................................................

..........................................................................................................................................

Địa chỉ (Address):................................................................................................................

Điện thoại (phone number): ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport): ………….. cấp ngày.…./ …./... tại ................

Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration):         

Nhãn hiệu (Brand): …………………………. Số loại (Model code): ...........................................

Loại xe (Type): ……………………………… Màu sơn (color): ..................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ………………… Dung tích (Capacity): ...................... cm3

Số máy (Engine No): ……………..……………… Số khung (Chassis No): ................................

Lý do thu hồi (Reson for rovoke): .........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper): ...........................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Đề nghị (Proposal): (1) ........................................................................................................

thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration) .....................................

 

 

….. ngày (date) …. tháng …. năm ….
CHỦ XE (Owner's full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

 

0pt;tex�.Z.i.n..PX.�S�. line-height:120%;mso-pagination:none'>…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 

 

(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

rmal s~.�.=.m..PX.�S�.:6.0pt;text-align:justify;line-height: 120%;mso-pagination:none'>Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh: ......................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

_________________

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.